Česta pitanja

1. Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina u stanu?

 • Bez panike!
 • Ne koristite otvoreni plamen (šibicu, upaljač)!
 • Ne pušite!
 • Ne koristite dizala, električne sklopke, utičnice, telefone, mobitele i druge govorne aparate u stanu!
 • Ne koristite električno zvonce!
 • Širom otvorite prozor i vrata!
 • Osigurajte propuh!
 • Zatvorite zapor ispred plinomjera!
 • Napustite ugroženi prostor!
 • Obavijestite dežurnu službu Čaplin d.o.o., ali tek kad ste napustili stan!
  Telefoni: 043 771 012 (samo dopodne), za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026

2. Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina u zgradi s više korisnika (najčešće prijave - stubište zgrade)?

 • Bez panike!
 • Ne koristite otvoreni plamen (šibicu, upaljač)!
 • Ne pušite!
 • Ne koristite dizala, električne sklopke, utičnice, telefone, mobitele i druge govorne aparate u zgradi!
 • Ne koristite električno zvonce!
 • Širom otvorite prozor i vrata!
 • Osigurajte propuh!
 • Zatvorite glavni zapor na kućnom priključku!
 • Upozorite ostale stanare zgrade kucanjem, bez upotrebe telefona I električnog zvonca!
 • Napustite ugroženi prostor!
 • Obavijestite dežurnu službu Čaplin d.o.o., ali tek kad ste napustili zgradu!
  Telefoni: 043 771 012 (samo dopodne), za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026
 • Osigurajte dežurstvo ispred zgrade do dolaska dežurne službe!

3. Kako postupiti u slučaju izlaza plina u blizini nekog plinskog aparata!

 • Zatvorite zapor ispred tog plinskog aparata
 • Ne prilazite otvorenim plamenom ili cigaretom, ne palite ili ne gasite električnu rasvjetu
 • Dobro prozračite ugroženi prostor
 • Ako se plin i dalje osjeća, znači da plin izlazi prije tog zapora pa odmah obavijestite dežurnu službu 043 771 012 (samo dopodne), na mobitel za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026 i čekajte dolazak dežurne službe
 • Ako se poslije zatvaranja zapora ispred plinskog aparata miris plina više ne primjećuje, znači da plin izlazi iz tehnički neispravnog aparata i odmah pozovite ovlaštenog plinoservisera da prekontrolira taj aparat.

4. Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina iz stana u kojem nitko ne živi ili je vlasnik duže vrijeme odsutan?

 • Osigurajte propuh u zgradi!
 • Obavijestite dežurnu službu - 043 771 012 (samo dopodne), na mobitel za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026 i slijedite upute dežurne službe
 • Pripremite točnu adresu i ime vlasnika ili korisnika stana

5. Kako postupiti u slučaju propuštanja plina u blizini fasadnog ormarića

 • Odmah nazovite dežurnu službu – 043 771 012 (samo dopodne), na mobitel za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026 i čekajte dolazak dežurne službe
 • Ne prilazite otvorenim plamenom ili cigaretom
 • Osigurajte da nitko ne prilazi propusnom mjestu do dolaska dežurne službe.

6. Kako postupiti u slučaju propuštanja plina na ulici uz plinske elemente na sustavu i druge otvore?

 • Obavijestite dežurnu službu – 043 771 012 (samo dopodne), na mobitel za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026 i čekajte dolazak dežurne službe
 • Ne prilazite otvorenim plamenom i osigurajte da nitko ne prilazi propusnom mjestu do dolaska dežurne službe Čaplin d.o.o.
 • U slučaju veće havarije (eksplozije i sl.) po potrebi obavijestite ostale službe (na broj 112).

7. Kako postupiti u slučaju propuštanja plina iz plinske boce?

 • Odmah obavijestite nadležne na broj 112
 • Pokušajte zatvoriti zapor na boci
 • Dobro prozračite ugroženi prostor
 • Ne prilazite otvorenim plamenom ili cigaretom, ne uključujte ili ne isključujte električnu rasvjetu.

8. Kako postupiti u slučaju požara?

 • Odmah nazovite Javnu vatrogasnu postrojbu (112)
 • Pokušajte zatvoriti dovod plina zatvaranjem glavnog zapora na kućnom priključku.

9. Kako postupiti u slučaju nestanka plina?

 • Primijenite postupak deblokade regulatora ako je zatvaran glavni zapor
 • Provjerite je li došlo do nestanka plina na svim plinskim aparatima?
 • Ako na nekom plinskom aparatu ima plina, pozovite ovlaštenog plinoservisera da pregleda plinski aparat na kojem je došlo do nestanka plina
 • Ako je došlo do nestanka plina na svim plinskim aparatima, nazovite dežurnu službu na tel 043 771 012 (samo dopodne), za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026 i čekajte dolazak dežurne službe.

10. U plinskom aparatu se prilikom rada događaju „ male eksplozije „?

 • Zatvorite zapor ispred plinskog aparata
 • Pozovite ovlaštenog plinoservisera
 • Provjerite osjetite li miris plina nakon zatvaranja zapora
 • Ako osjetite miris plina, odmah obavijestite dežurnu službu – 043 771 012 (samo dopodne), na mobitel za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026

11. Plamen na plinskom aparatu vrlo je visok, čudne boje i mirisa?

 • Provjerite prikazuje li se takvo stanje na svakom plinskom aparatu u radu
 • Provjerite kada su plinski aparati zadnji put servisirani i pregledani od ovlaštenog plinoservisera
 • Prestanite koristiti plinski aparat i pozovite ovlaštenog plinoservisera
 • Ako je plinski aparat nedavno sevisiran, pozovite dežurnu službu – 043 771 012 (samo dopodne), na mobitel za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026 da se ispita plinska instalacija te eventualno provede uzorkovanje plina

12. Što je plinska instalacija?

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju kućnog priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, uređaja i otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.

13. Tko je odgovoran za održavanje plinske instalacije?

Prema Zakonu o vlasništvu, Zakonu o zaštiti od požara te Općim uvjetima za  opskrbu prirodnim plinom odgovornost održavanja plinske instalacije isključivo je na vlasniku odnosno korisniku.

14. Tko je odgovoran za održavanje zajedničkog dijela plinske instalacije (nemjereni dio) u stambenim zgradama?

Odgovornost je na korisnicima odnosno upravitelju stambene zgrade koji upravlja održavanjem plinske instalacije iz sredstava zajedničke pričuve.

15. Tko može izvoditi radove na održavanju plinske instalacije?

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji su registrirani i stručno osposobljeni plinoinstalateri, ovlašteni serviseri, ovlašteni ispitivači i ovlašteni dimnjačari (ako su plinski aparati priključeni na dimnjak). Ispitivanje na ispravnost i nepropusnost izvode Čaplin d.o.o. i ovlašteni ispitivači, pregled i servisiranje plinskih aparata izvode ovlašteni serviseri dok kontrolu i čišćenje dimnjaka i dovoda zraka za izgaranje izvode ovlašteni dimnjačari.

16. Tko obavlja ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija?

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja ovlašteni ispitivač. Korisnik, po prethodnoj najavi Čaplina d.o.o. ili ovlaštenog ispitivača, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja. Za potrebe izrade ispitnog izvještaja korisnik treba prikupiti dokaze o održavanju u ispravnom stanju plinskih aparata i uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova odnosno nalaze pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara.
Visina troškova ispitivanja utvrđena je važećim cjenikom.

17. Zašto je potrebno ispitivati unutarnje plinske instalacije?

Ispitivanje postojećih plinskih instalacija prvenstveno je nužno radi same sigurnosti korisnika. Naime, tijekom godina uporabe dolazi do propusnosti prvenstveno na navojnim spojevima na plinskoj instalaciji. U većini slučajeva potrebno je samo ponovno prebrtviti navojni spoj koji propušta plin. Donesena su i dva zakona na kojima se temelje obaveze i dužnosti vlasnika objekata i operatora distribucijskog sustava u vezi s ispitivanjem na ispravnost i nepropusnost postojećih unutarnjih instalacija. To su Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10). Prema tim zakonima vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju između ostalog i plinske instalacije, o čemu moraju posjedovati valjanu dokumentaciju. Nadzor obavlja inspektor za zaštitu od požara kojem su vlasnici dužni dati na uvid propisanu dokumentaciju.

 
18. Koji su rokovi za ispitivanje postojeće unutarnje instalacije?

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći:

 • građevina ili dio građevine namijenjene za stanovanje –  najmanje jednom u 10 godina (dužnost je operatora prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera), ako drugim propisom nije određen kraći rok
 • građevina ili dio građevine javne namjene ili građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost (dužnost je korisnika) - najmanje jednom u 5 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok

19. Koja je obaveza operatora distribucijskog sustava kod održavanja plinske instalacije

Operator distribucijskog sustava dužan je najmanje jednom u deset godina izvršiti ispitivanje na ispravnost i nepropusnost plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene stanovanju.

20. Tko održava plinske aparate i koliko često se moraju servisirati?

Plinske aparate održava ovlašteni serviser, a servisiraju se svake godine ili svake druge godine ovisno o tipu, starosti, općem stanju itd. Servisiranje aparata obično se vrši prije sezone grijanja i najbolje se pridržavati uputa ovlaštenog servisera. Nakon servisiranja plinskog aparata serviser je dužan korisniku izdati valjanu servisnu knjižicu. Informacije o ovlaštenim servisima mogu se dobiti kod zastupnika pojedinih proizvođača plinskih aparata.

21. Tko je moj područni dimnjačar?

Ovlašteni dimnjačar na području grada Čazme je MIVEGRA d.o.o., tel. 01 2882 498.

22. Koliko često se moraju kontrolirati dimnjaci?

Dimnjaci se čiste najmanje jedanput godišnje što ovisi o tipu dimnjaka i vrsti plinskih aparata i uređaja. Za točne informacije kontaktirati ovlaštenog područnog dimnjačara koji je dužan vršiti te kontrole.

23. Kada i gdje se mogu postaviti plinski aparati vrste C (plinska fasadna ložišta)?

Plinska fasadna ložišta smiju se postavljati prema tehničkim uvjetima Pravilnika za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija HSUP P-600 samo ako odvod plinova izgaranja iznad krova nije moguć odnosno na mjestima gdje je to moguće s prevelikim troškom.

24. Koliko plinskih aparata može biti priključeno na klasični zajednički dimnjak?

U pravilu, na jedan zajednički dimnjak za plinska ložišta može se priključiti najviše tri plinska aparata – ložišta s atmosferskim plamenikom nazivne toplinske snage najviše do 30 kW.
Maksimalni razmak triju priključenih aparata na zajednički dimnjak smije biti 6,5 m, a minimalni vertikalni razmak između dva aparata priključenih na zajednički dimnjak je 0,3 m.

25. Kada se izvodi sanacija dimovodnih kanala?

Sanacija dimovodnih kanala se izvodi po izdavanju negativnog nalaza o ispravnosti dimnjaka za spomenuti dimnjak od strane područnog dimnjačara.

26. Je li dopušteno postavljanje kaljevih plinskih peći?

Kod priključenja novih korisnika kaljeve peći nisu dozvoljene jer se na tržištu ne mogu kupiti originalni plamenici te se javljaju problemi ispitivanja i atestiranja svakog ložišta. Pravilnik DVGW G 600 ne predviđa ugradnju plinskih plamenika bez osigurača strujanja i bez ventilatora (plinska ložišta B21). Pored toga zbog lošeg rukovanja ili neodržavanja česte su eksplozije u kaljevim pećima u koje je uveden plin.

27. Kako utječe postavljanje kuhinjskih napa i ventilatora u kupaonici na rad plinskog aparata vrste B?

Ne preporuča se rad kuhinjskih napa i ventilatora u vrijeme rada plinskih aparata vrste B priključenih na klasični dimnjak za plinska ložišta radi utjecaja na opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda plinova izgaranja plinskih aparata vrste B. Opskrba zrakom za izgaranje je zadovoljavajuća, ako u prostoriji za postavljanje, uz podtlak s obzirom na vanjski atmosferski tlak od najviše 0,04 mbar (4Pa) pritječe na prirodni način ili uz pomoć tehničkih mjera satna količina zraka za izgaranje od 1,6 m3/h zraka po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage plinskog aparata.

28. Kolika je potrebna veličina kupaonice, ako je plinski aparat vrste B1 spojen na klasični dimnjak?

Plinski aparati vrste B1 smiju se postavljati u prostorije s ili bez vrata prema slobodnoj atmosferi ili prozora koji se mogu otvarati, ako je volumen prostorije najmanje 1 m3 po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage aparata te vrste, te ako je povezivanjem zraka za izgaranje osigurana dovoljna količina zraka za izgaranje, izražena putem računskog zbroja toplinskih snaga.
Ako prostorija za postavljanje ima volumen < 1m3/kW ukupne nazivne toplinske snage aparata te vrste, potrebno je s jednom ili s više susjednih prostorija izvršiti neposredno povezivanje zraka za izgaranje, izvedbom po dva otvora za svaku takvu prostoriju, svaki  s najmanje 150 cm2 površine svijetlog presjeka.

29. Mogućnost montaže detektora prisutnosti štetnih plinova?

U trgovačkim centrima i kod prodavača plinskih aparata postoji mogućnost nabave detektora štetnih plinova. HRN EN 50291:2008 je norma koja definira zahtjeve za električne aparate namijenjene detekciji ugljičnog monoksida u kućanstvima. To je najstroža norma za ovu vrstu detektora koja precizno definira testne metode i funkcionalne zahtjeve uređaja za detekciju ugljičnog monoksida.

30. Kako postupiti kod slučajnog oštećenja zaštitne plombe na plinomjeru ili nepravilnog rada plinomjera (cviljenje, drobljenje, pjevanje i sl.)?

Ukoliko korisnik primijeti određene nepravilnosti pri radu plinomjera ili uoči oštećenja plombe na plinomjeru, isto može dojaviti Centru za korisnike operatora distribucijskog sustava Čaplin d.o.o. na broj telefona 043 771 012 (samo dopodne), za Čazmu i okolicu - 091 1771 016, 091 1771 023, za V. Trojstvo i Šandrovac - 091 1771 026.

31. Tko snosi troškove redovne zamjene plinomjera?

Redovna zamjena plinomjera je u obvezi operatora distribucijskog sustava, Čaplin d.o.o. te troškove redovne zamjene plinomjera snosi ista.

32. Zašto kod nas još nije instalirano daljinsko očitavanje?

Ugradnja modula za daljinsko očitanje vrši se kod priključenja novih korisnika, a kod postojećih korisnika prilikom rekonstrukcije plinske mreže, ovisno o području.

33. Zbog čega je prilikom puštanja plina u instalaciju velikih potrošača potrebno prisustvo servisera?

Prisustvo plinoservisera potrebno je radi puštanja plinskog aparata ili uređaja u rad.

34. Kako je moguć stupanj djelovanja > 100% kod kondenzacijskog uređaja? Nije li to neki marketinški trik?

Stupnjevi djelovanja navode se u odnosu na donju ogrjevnu vrijednost, koja ne uključuje korištenje topline dimnih plinova. Kod kondenzacijskih uređaja koristi se toplina dimnih plinova do kondenzacije vodene pare, dakle toplina koja je sadržana u gornjoj ogrjevnoj vrijednosti plina. To daje stupanj iskorištenja > 100% u odnosu na donju toplinsku vrijednost (koristi se više topline nego što je sadržano u donjoj ogrjevnoj vrijednosti goriva).